Croeso i CIMC ENRIC
  • linkedin
  • Facebook
  • youtube
  • whatsapp

  Mae Covid-19 wedi effeithio ar farchnadoedd heliwm byd-eang mewn sawl ffordd

  Dyddiad: 31-Mawrth-2020

  Mae Covid-19 wedi bod yn tra-arglwyddiaethu ar y newyddion dros yr wythnosau diwethaf ac mae'n ddiogel dweud bod y rhan fwyaf o fusnesau wedi cael eu heffeithio mewn rhyw ffordd. Er y bu busnesau yn sicr sydd wedi elwa o'r pandemig, mae llawer mwy ohonynt - a'r economi gyfan - wedi cael eu brifo.

  Yr effaith fwyaf amlwg ac arwyddocaol fu llai o alw. I ddechrau, gostyngwyd y galw o China, marchnad heliwm ail-fwyaf y byd, yn sylweddol pan roddwyd economi Tsieineaidd ar gloi.

  Er bod Tsieina wedi dechrau gwella, mae Covid-19 bellach wedi lledaenu i holl economïau datblygedig y byd ac mae'r effaith gyffredinol ar y galw am heliwm wedi cynyddu'n sylweddol fwy.
  Bydd rhai cymwysiadau, fel balŵns parti a nwy plymio, yn cael eu taro'n arbennig o galed. Mae'r galw am falŵns plaid, sy'n cynrychioli cymaint â 15% o farchnad heliwm yr UD a hyd at 10% o'r galw byd-eang, wedi gostwng yn fuan oherwydd gweithredu ymdrechion 'pellhau cymdeithasol' gorfodol mewn sawl lleoliad. Segment heliwm arall a fydd yn debygol o brofi dirywiad sydyn (ar ôl ychydig o oedi) yw'r farchnad alltraeth, lle mae rhyfel prisiau rhwng Saudi Arabia a Rwsia wedi arwain at y prisiau olew isaf mewn 18 mlynedd. Bydd hyn yn gatalydd ar gyfer gostyngiad sydyn mewn gweithgaredd plymio a gwasanaeth olew.

  Os ydym o'r farn y bydd y rhan fwyaf o gymwysiadau eraill yr effeithir arnynt yn llai uniongyrchol gan Covid-19 yn profi llai o alw oherwydd dirwasgiad byd-eang, fy nisgwyliad yw bod y galw am heliwm ledled y byd wedi gostwng dros dro o leiaf 10-15% oherwydd y pandemig hwn.

  Amhariad
  Er y gallai Covid-19 fod wedi lleihau'r galw am heliwm, mae hefyd wedi creu aflonyddwch sylweddol i'r gadwyn gyflenwi heliwm.

  Wrth i economi China fynd i gloi, gostyngwyd gweithgaredd gweithgynhyrchu ac allforio yn sydyn, canslwyd llawer o hwyliau allan (o China), a chafodd porthladdoedd eu potelu oherwydd prinder gweithlu. Gwnaeth hyn hi'n anarferol o anodd i'r prif gyflenwyr heliwm gael cynwysyddion gwag allan o China ac yn ôl i ffynonellau yn Qatar a'r UD i'w hail-lenwi.

  Hyd yn oed gyda galw is, roedd y cyfyngiadau ar gludo cynwysyddion yn ei gwneud hi'n anodd cynnal parhad cyflenwad wrth i gyflenwyr gael eu gorfodi i sgrialu i sicrhau cynwysyddion gwag i'w hail-lenwi.

  Gan fod tua 95% o heliwm y byd yn cael ei gynhyrchu fel sgil-gynnyrch prosesu nwy naturiol neu gynhyrchu LNG, byddai llai o alw am LNG hefyd yn arwain at gynhyrchu heliwm yn is i'r graddau bod trwybwn nwy naturiol yn y planhigion lle mae heliwm yn cael ei gynhyrchu wedi'i leihau.

  Cysylltwch â ni i drafod mwy am eich gofynion penodol.

  Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni